Mô hình hỗ trợ hộ nghèo nuôi gà phát triển kinh tế

Mô hình hỗ trợ hộ nghèo hộ nghèo nuôi gà thả vườn triển khai thi điểm tại xã về đích xây dựng nông thôn mới năm 2022, trên địa bàn huyện Yên Sơn đã góp phần giúp hộ nghèo được tiếp cận khoa học kỹ thuật, dần thay đổi tập quán chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ, sang chăn nuôi quy mô đàn, tạo việc làm, tăng thu nhập, hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

“Đầu tàu” nơi rẻo cao

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống chính trị của huyện Na Hang luôn xác định nông nghiệp là “chìa ...