1. Hồ sơ bổ sung xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của xã Thái Long, xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang (7)
2. Hồ sơ bổ sung xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của xã Hồng Thái, huyện Na Hang (6)
3. Hồ sơ bổ sung xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của xã Hồng Lạc, Ninh Lai, huyện Sơn Dương (5)
4. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (4)  
5. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (1)    
6. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (2)    
7. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (3)    
8. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Chiêu Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
9. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Xuân Vân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
10. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
11. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Khâu Tinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
12. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Thái Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
13. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Kim Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
14. Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2022, năm 2023  
15. Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 6/9/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022