1. Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 6/9/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022    
2. Tờ trình số 324/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hào Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022  
3. Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Thượng Ấm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
4. Công văn số 1302/SNN-PTNT ngày 20/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thẩm định, xét công nhận xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
5. Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Minh Khương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022   
6. Tờ trình số 157/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Bạch Xa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022    
7. Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Yên Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022     
8. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Nhữ Khê đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
9. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã An Khang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
10. Công văn số 5045/VPCP-KSTT ngày 09/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
11. Công văn số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
12. Công văn số 3659/BTNMT-TCMT ngày 28/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT
13. Quyết định số 2307/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
14. Công văn số 1137/SNN-PTNT ngày 17/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo quyết định, tờ trình ban hành“Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới và Thôn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 – 2025”    
15. Công văn số 3948/BKHĐT-TCTT ngày 14/6/2022 của Bộ Kế hoạch đầu tư về việc thực hiện một số quy định của Nghị định 27/2022/NĐ-CP