Danh bạ điện thoại Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác tại cơ quan cử cán bộ biệt phái

Chức vụ tại VPĐP

Số ĐT

A

 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

 

1

Nguyễn Văn Việt

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Chánh Văn phòng

0914559649

2

Nguyễn Xuân Hùng

 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Phó Chánh Văn phòng Thường trực

0912757164

3

Lê Hải Nam

Chi cụ trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Phó Chánh văn phòng

0915160311

B

CÁC THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH (09 thành viên)

 

 

I

Bộ phận tổng hợp, báo cáo

 

 

1

Lê Thiệu Tân

Thư ký Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh - Sở Lao động, Thương binh - Xã hội

Thành viên (phụ trách bộ phận)

0989811389

2

Trần Hồng Khuyên

Chuyên viên phòng Thú y - Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên

0366167244

II

Bộ phận Kế hoạch - Chính sách

 

 

1

La Thị Duyên

Chuyên viên phòng PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên (phụ trách bộ phận)

0987411233

2

Tô Hưng Khánh

Chuyên viên Phòng Kinh tế Hợp tác và Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

0984597079

3

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên - Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

0944907559

4

Trần Việt Hà

Phó Trưởng phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thuỷ sản Thành viên 0917921669

III

Bộ phận Truyền thông - Thông tin và Tập huấn

 

 

1

Nguyễn T. Thu Hương

Phó Trưởng phòng Kinh tế hợp tác và Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên (phụ trách bộ phận)

0989751756

2

Lê Thành Trung

Chuyên viên - Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

0979982266

3

Lại Kiều Trang

Chuyên viên  - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thành viên

   0974755755

IV

Bộ phận Kiểm tra - Giám sát

   

1

Hoàng Thanh Thúy

Thanh tra viên - Sở Xây dựng

Thành viên

0839321888

2

Lê Tuấn Nghĩa

Chuyên viên Sở Giao thông Vận tải

Thành viên 0983324185

C

CÁC THÀNH VIÊN KIÊM NHIỆM (18 thành viên)

 

 

1

Lê Thị Thu

Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên - Sở Nội vụ

Thành viên

0918813986

2

Nguyễn Thị Hòa

Phó Trưởng phòng Phổ biến và Giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp

Thành viên

01245377826

3

Hoàng Anh Kiên

Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng - Sở Công thương

Thành viên

0973216818

4

Hoàng Văn Hải

Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính - Sở Y tế

Thành viên

0975875586

5

Đỗ Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

0913072462

6

Nguyễn Bích Phượng

Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi - Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang

Thành viên

0978 536 383

7

Nguyễn Thu Giang

Phó Trưởng phòng Thống kê dân số, Văn xã - Cục Thống kê tỉnh

Thành viên

0983290487

8

Tạ Quốc Hoàn

Chuyên viên phòng Chính sách dân tộc - Ban Dân tộc tỉnh

Thành viên

0974198830

9

Bàn Thị Minh Châu

Phó Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thành viên

0982170385

10

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

0976027888

11

Lê Ngọc Chuyền

Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành viên

0982743764

12

Nông Thị Yến

Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo, Phong trào - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Thành viên

0842365756

13

Nguyễn Duy Thoan

Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính

Thành viên

0912719720

14

Nguyễn Đình Lợi

Phó Trưởng phòng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh

Thành viên

0912339128

15

Mai Liên

Kế toán Trưởng Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế toán

0979845667

16

Trần Thị Hà

Thủ quỹ TT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT

Thủ quỹ

0389179430

17

Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn thư, hành chính

0985987620

18

Ma Văn Nghị

Lái xe Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Lái xe

0816758499