Danh bạ điện thoại Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Stt

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác tại cơ quan cử cán bộ biệt phái

Chức vụ tại VPĐP

Số ĐT

A

 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

 

 

1

Nguyễn Văn Việt

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Chánh Văn phòng

0982559649

2

Lê Hải Nam

 Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Phó Chánh Văn phòng 

0915160311

 

 

 

 

 

B

CÁC THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH (09 thành viên)

 

 

I

Bộ phận tổng hợp, báo cáo

 

 

1

Lê Thiệu Tân

Thư ký Hội đồng Trọng tài lao động tỉnh - Sở Lao động, Thương binh - Xã hội

Thành viên (phụ trách bộ phận)

0989811389

2

Lê Bình

Chuyên viên Phòng Kinh tế bất động sản - Sở Xây dựng

Thành viên

0912760367

3

Nguyễn Đức Cường

Thanh tra viên phòng Thanh tra - Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Thành viên

0355479668

II

Bộ phận Kế hoạch - Chính sách

 

 

1

Trần Gia Lam

Trưởng phòng PTNT và Bố trí dân cư, Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên (phụ trách bộ phận)

0985335508

2

Lê Tuấn Nghĩa

Chuyên viên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông - Sở Giao thông, VT

Thành viên

0983324185

 

     

 

III

Bộ phận Thông tin - Truyền thông, Tập huấn và Giám sát

 

 

1

Nguyễn T. Thu Hương

Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Thành viên (phụ trách bộ phận)

0989751756

2

Lê Thành Trung

Chuyên viên - Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

0979982266

3 Bùi Xuân Sáng Chuyên viên Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Thành viên         0973063006

C

CÁC THÀNH VIÊN KIÊM NHIỆM (18 thành viên)

 

 

1

Lê Thị Thu

Chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên - Sở Nội vụ

Thành viên

0918813986

2

Nguyễn Thị Hòa

Phó Trưởng phòng Phổ biến và Giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp

Thành viên

01245377826

3

Hoàng Anh Kiên

Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng - Sở Công thương

Thành viên

0973216818

4

Hoàng Văn Hải

Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính - Sở Y tế

Thành viên

0975875586

5

Đỗ Mạnh Cường

Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

0913072462

6

Đặng Mai Phương

Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi - Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang

Thành viên

 

7

Nguyễn Thu Giang

Phó Trưởng phòng Thống kê dân số, Văn xã - Cục Thống kê tỉnh

Thành viên

0983290487

8

Vũ Thị Thanh

Trưởng phòng  Kế hoạch, Tổng hợp - Ban Dân tộc tỉnh

Thành viên

0982456099

9

Bàn Thị Minh Châu

Phó Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thành viên

0982170385

10

Phạm Văn Trọng

Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

0988711162

11

Lê Ngọc Chuyền

Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành viên

0982743764

12

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng Ban Phong trào - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Thành viên

01665395518

13

Nguyễn Duy Thoan

Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính

Thành viên

0912719720

14

Nguyễn Đình Lợi

Phó Trưởng phòng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh

Thành viên

0912339128

15

Nguyễn Minh Thúy

Kế toán Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế toán

0915395576

16

Trần Thị Hà

Thủ quỹ TT nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Sở Nông nghiệp và PTNT

Thủ quỹ

0389179430

17

Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Văn thư, hành chính

0985987620

18

Ma Văn Nghị

Lái xe Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT

Lái xe

0816758499