Agribank Tuyên Quang đáp ứng nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1555/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Agribank nhanh chóng triển khai và thực hiện chính sách cho vay theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

“Đầu tàu” nơi rẻo cao

- Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hệ thống chính trị của huyện Na Hang luôn xác định nông nghiệp là “chìa ...