Kế hoạch thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo năm 2024

Triển khai Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 (Đề án 308), ngày 08/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 308/KH-MTTQ-BTT về thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Xác định việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo năm 2024 là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp thống nhất của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội với tinh thần chủ động, linh hoạt, tập trung, quyết liệt trong huy động, lồng ghép và phân bổ nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch.

Ông Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ làm nhà ở cho hộ ông Hoàng Văn Nông, thôn Nà Bây, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa

Tính riêng năm 2023, triển khai Đề án 308, dột nát cho hộ nghèo, toàn tỉnh đã làm mới và sửa chữa trên 2.000 nhà ở với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng, trong đó từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo“ trên 48 tỷ đồng, tiền mặt và ngày công lao động vật liệu xây dựng hơn 118 tỷ đồng.

Theo ông Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Để hoàn thành mục tiêu của Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn về nhà ở. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Đề án xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, đến nay, toàn tỉnh có trên 4.500 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động trên 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Tân cho biết, MTTQ sẽ tập trung quyết liệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện theo từng tháng, quý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới của cấp ủy, chính quyền các cấp, vận động sự tham gia của cộng đồng và các hộ gia đình được hỗ trợ. Thường xuyên phối hợp trong công tác thi công công trình và kiểm tra, giám sát sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Đồng thời, tiếp tục huy động tối đa, đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào tại địa phương; đảm bảo sự tham gia giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân trong triển khai thực hiện.

Theo đó, năm 2024 toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ xây dựng mới cho 788 hộ và sửa chữa nhà ở cho 933 hộ nghèo (huyện Chiêm Hóa 147 hộ; huyện Hàm Yên 148 hộ; huyện Sơn Dương 175 hộ và thành phố Tuyên Quang 06 hộ), với tổng kinh phí huy động là 43.025 triệu đồng. Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025, hoàn thành việc thực hiện xóa 3.820 nhà ở tạm, dột nát cho 100% hộ nghèo. Tổng nguồn vốn thực hiện đề án là trên 167 tỷ đồng. Với hộ nghèo làm nhà ở mới được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ, hộ nghèo sửa chữa nhà ở được hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/hộ; thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực và hỗ trợ để thực hiện Đề án, góp phần hoàn thành tiêu chí số 09 về Nhà ở dân cư trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Văn Hiệp/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục