Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá luôn xác định việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện. Xuất phát từ thực tiễn, Ủy ban MTTQ xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Trở lại Đức Ninh

Đến xã Đức Ninh thời gian này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay nhanh chóng của mảnh đất nơi đây. Những con đường vào các thôn được bê tông hóa. ...