Yên Sơn hoàn thiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Yên Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện 02 xã đăng ký hoàn thành xây dựng NTM năm 2022 của huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM”. Đây là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Yên Sơn để hướng đến mục tiêu mới trong năm 2023.

Nỗ lực về đích đúng kế hoạch

Năm 2022 toàn tỉnh có 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) gồm Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa; Bạch Xa, Minh Khương và Yên Phú, huyện Hàm Yên; Nhữ Khê, ...