Thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 27/3/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hàm Yên nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội và góp phần trong việc thực hiện kế hoạch phấn đấu huyện Hàm Yên đạt ...