Quảng bá sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch

Quảng bá sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt cho các địa phương. Ngành nghề nông thôn phát triển theo hướng bền vững, người dân có thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.