Phát huy vai trò của cấp uỷ đảng trong xây dựng nông thôn mới ở Nhữ Khê

“Ðảng viên đi trước, làng nước theo sau” là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đảng viên trong xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị song vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chính là động lực để người dân tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tham gia góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở Nhữ Khê.

Xuân Vân quyết tâm về đích nông thôn mới

Những năm qua, xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới (NTM), ...

Na Hang nỗ lực giảm nghèo

Nhờ phát huy tính dân chủ và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 22/7/2021 của Ban ...