Khâu Tinh nỗ lực về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Khâu Tinh đã đạt 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí chưa ...