Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Sơn Dương tham gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, vừa là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và vừa mang tính lâu dài với các cấp, các ngành.

Khau Tinh xây dựng nông thôn mới

Na Hang là huyện nghèo theo quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, không những vậy xã Khau Tinh, huyện Na Hang lại là xã ...