Hàm Yên xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Do đó, thời gian qua, huyện Hàm Yên đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã ...