Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang ra sức thực hiện các phần việc nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.