Yên Nguyên nỗ lực vượt khó để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015, với nhiều nỗ lực vượt khó để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, năm 2022 xã Yên Nguyên được Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đưa vào kế hoạch đăng ký hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.