Xã Xuân Lập tập trung xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thực hiện đạt thêm ít nhất 5 tiêu chí xây dựng nông mới, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Xuân Lập đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các tiêu chí do chính người dân làm chủ. Đồng thời, tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, của huyện để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn xã vùng cao Xuân Lập.

Người Mông uy tín của Khau Phiêng

- Gần 10 năm qua, ông Phùng Văn Minh (trong ảnh), dân tộc Mông, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh (Na Hang), Phó nhóm Tin ...

Vùng chè ATK Tân Trào rộn ràng vào vụ

Tháng 4, chè chớm vụ, người dân vùng ATK Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) rộn ràng vào vụ. Đầu mùa, chè cho năng suất chưa cao, nhưng chất lượng và ...

Tam Đa - điểm sáng khắc phục hạn chế

- Nghiêm túc kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Tam Đa (Sơn Dương) đã ...