Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2023 về việc thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Nhà sạch, vườn đẹp nông thôn mới

- Đôi bàn tay khéo léo cùng với sự linh hoạt, sáng tạo, những phụ nữ nông thôn huyện Hàm Yên đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn với mô ...