Nỗ lực thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu Giáo dục - Đào tạo trong xây dựng nông thôn mới

Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành; thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Linh hoạt thực hiện tiêu chí môi trường

- Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều điểm mới so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tiêu chí số 17 (môi ...