Hiệu quả từ phong trào khu dân cư tự quản bảo vệ cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những nội dung trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của mỗi người dân, những hình mẫu nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn tỉnh đang dần hiện hữu.

Thời gian qua, phong trào khu dân cư tự quản bảo vệ cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã nhận được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.109 mô hình tự quản, 2.468 nhóm tự quản, thực hiện thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ngay từ các hộ gia đình, cộng đồng, khu dân cư, xây dựng cộng đồng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM. Thông qua việc thực hiện phong trào đã nâng cao ý thức tự chủ, tự giác của các khu dân cư, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm nổi bật cảnh quan môi trường ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thực hiện tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn” tại các khu dân cư trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện phong trào, các cơ quan, ban, ngành đã thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức khác nhau, các hình thức tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân qua các hội nghị của Đảng ủy, UBND xã, phường, thị trấn, hội nghị thôn, xóm, các chi đoàn, chi hội; tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, truyền hình, băng zôn, áp phích trên các tuyến đường, khu vực công cộng. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung cần thực hiện của phong trào, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, khơi dậy sự hưởng ứng tham gia của toàn cộng đồng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Cùng với đó, người dân đã tích cực thực hiện trồng cây xanh, cây hoa, cây cảnh, cây bóng mát phần hành lang các tuyến giao thông thôn, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn xóm và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp. Tại các tổ, thôn, xóm đều thành lập, kiện toàn các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trên các tuyến đường; phân công các chi hội đoàn thể đảm nhận các tuyến, có gắn biển tên chi hội tự quản (điểm đầu - điểm cuối) trên tuyến đường; 100% hộ gia đình thực hiện ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Duy trì thùng rác đồng bộ, đặt ở vị trí hợp lý, đảm bảo mỹ quan, có nắp đậy; thường xuyên thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hệ thống kênh, mương thoát nước trên địa bàn khu dân cư; rác thải được thu gom, xử lý. Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn (hộ gia đình). Tổ chức cho các hộ chăn nuôi lắp đặt hệ thống hầm khí hóa lỏng bioga, xử lý các nguồn nước thải sinh hoạt theo đúng quy định. Thực hiện quy hoạch các khu chăn nuôi tập trung đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường; tổ chức ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông và vệ sinh đường làng, ngõ xóm đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong xã thực hiện trang trí cổng, tường rào, vệ sinh sân vườn đảm bảo sạch đẹp; vận động nhân dân cùng thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Cán bộ và nhân dân thôn Vĩnh An, xã Yên Nguyên chung tay vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Việc triển khai thực hiện phong trào khu dân cư tự quản "sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn” trong thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đông đảo nhân dân, làm thay đổi diện mạo đời sống văn hóa, tạo môi trường sống văn minh, lành mạnh. Vai trò lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền được tăng cường, vai trò của các tổ chức đoàn thể được khẳng định, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tình làng nghĩa xóm, tình đoàn kết trong nông thôn được duy trì và phát triển. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương./.

Nguyễn Thanh Bình/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục