Hiệu quả từ phong trào khu dân cư tự quản bảo vệ cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn là một trong những nội dung trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và sự nỗ lực của mỗi người dân, những hình mẫu nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn trên địa bàn tỉnh đang dần hiện hữu.

Đổi rác lấy quà

Giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, lực lượng Thanh niên Hà Tĩnh triển khai mô hình 'đổi rác lấy quà', chung tay ...