Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 - 2020, phong trào thi đua đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của cả nước và thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân đã chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Trường Sinh giải quyết các “điểm nghẽn”

- Vấn đề đơn thư khiếu nại và đường giao thông vẫn được coi là “điểm nghẽn” trên địa bàn xã Trường Sinh (Sơn Dương) thời gian qua nhưng đến nay đã ...