Nói dân nghe làm dân tin

- Công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng và không dễ dàng của Đảng. Dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn hơn nhiều. Giai đoạn 2016 - 2021, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được nhiều kết quả, tạo sự đồng thuận cao và niềm tin vững chắc của đồng bào dân tộc thiểu số vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. “Lấy dân làm gốc”, những cán bộ làm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nói dân nghe, làm dân tin.

Việc khó thành dễ

- “Nếu làm dân vận khéo thì việc khó cũng thành dễ, còn nếu làm không tốt thì dễ cũng thành khó. Vì vậy, trong công tác dân vận, người đứng đầu càng ...

Xây dựng nông thôn mới: Khó đâu gỡ đó

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong nước phức ...