Đẩy mạnh truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước, ngày 23/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP (sau đây viết tắt là Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP).