Vai trò của tổ tự quản nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua Tuyên Quang đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, các tổ nhân dân tự quản ở các khu dân cư hoạt động ngày càng phát triển và hiệu quả. Qua đó đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và động viên nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh.

Linh hoạt thực hiện tiêu chí môi trường

- Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều điểm mới so với giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, tiêu chí số 17 (môi ...