Chương trình phát động phong trào

Thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2023-2025 và Đề án 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ tỉnh về tiếp ...