Cán bộ Sở tư pháp và Trung tâm giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn thực hiện các hoạt động

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện nội dung 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, ngày 24/4, Sở Tư pháp, Trung tâm giáo dục nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Yên Sơn đã phối hợp Đảng ủy xã Phúc Ninh tổ chức ra quân trồng tuyến đường hoa tại thôn Khuôn Thống và thôn Yên Sở xã Phúc Ninh.