Dân thụ hưởng ở Tân Thành

- Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã phát huy tốt tinh thần người dân làm chủ thể trong thực hiện các tiêu chí. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng", người dân đã đóng vai trò quyết định trong thực hiện chung sức xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ghi dấu ấn vào công cuộc đổi mới tại địa phương.

Mỗi địa phương một cách làm

- Năm 2021, Tuyên Quang có kế hoạch hoàn thành 108 km đường bê tông nông thôn và 115 km đường giao thông nội đồng. Đến giữa tháng 9, các địa phương ...

Nói dân nghe làm dân tin

- Công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng và không dễ dàng của Đảng. Dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn hơn nhiều. Giai đoạn ...

Việc khó thành dễ

- “Nếu làm dân vận khéo thì việc khó cũng thành dễ, còn nếu làm không tốt thì dễ cũng thành khó. Vì vậy, trong công tác dân vận, người đứng đầu càng ...