Đẩy mạnh truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước, ngày 23/5/2022, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP (sau đây viết tắt là Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP).

Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tổ chức “Cuộc thi báo chí” hàng năm

Theo đó, Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình XDNTM) được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt gắn với thực hiện hiệu quả mục tiêu: (1) Góp phần đưa các chủ trương, chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trên cả nước; (2) Góp phần chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức và cải thiện năng lực cho cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới với nguyên tắc “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể”; (3) Phát huy được sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, huy động được sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã, hội, tạo sự đồng thuận và đồng lòng, cùng chung sức xây dựng nông thôn Việt Nam trở thành những miền quê đáng sống.

Cũng theo nội dung Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP, nội dung Chương trình Truyền thông tập trung tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Chương trình XDNTM và các chương trình chuyên đề nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chú trọng đến nâng cao chất lượng sống, tri thức của người dân nông thôn (nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi ngành hàng; phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP, hỗ trợ khởi nghiệp, sáng tạo; phát huy tính đa giá trị của nông nghiệp, nông thôn, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị, văn hoá truyền thống, …); đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển ngành nghề nông thôn và sản phẩm OCOP, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh; nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thúc đẩy an ninh trật tự, bình đẳng giới; cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân nông thôn…; tăng cường năng lực cho các cộng đồng dân cư, cán bộ cơ sở và người dân nông thôn… Đồng thời chuẩn hóa hệ thống nhận diện biểu trưng và đẩy mạnh việc quảng bá hình ảnh, khẩu hiệu trong Chương trình XDNTM và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 – 2025 qua các góc nhìn (bạn bè quốc tế, người dân các địa phương, các chính khách) thông qua các hình thức tuyên truyền tại các sự kiện trong và ngoài nước (các ấn phẩm in song ngữ gắn logo, video, cờ nông thôn mới, quà tặng, kỷ niệm chương …).

Nội dung Quyết định số 1828/QĐ-BNN-VPĐP cũng đã xác định một số khẩu hiệu cơ bản của Chương trình XDNTM và Chương trình OCOP: (1) Nông thôn mới - tư duy mới - cách làm mới; (2) Xây dựng nông thôn mới bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; (3) Xây dựng nông thôn mới sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; (4) Xây dựng nông thôn mới hiệu quả, chất lượng và bền vững; (5) Chương trình OCOP phát huy tiềm năng và lợi thế của nông thôn; (6) Chương trình OCOP phát triển kinh tế nông thôn đa dạng và bền vững; (7) Sáng tạo và hiệu quả phát triển các sản phẩm OCOP; (8) Chương trình OCOP phát huy nội lực của các chủ thể sản xuất, kinh doanh; (9) Chương trình OCOP góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình XDNTM tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện gắn với một số giải pháp: (1) Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và khung nội dung về truyền thông tuyên truyền gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thống nhất nội dung thực hiện. Khảo sát và đánh giá nhu cầu, xây dựng các hình thức tiếp nhận phản hồi về thông tin, nội dung, chủ đề trong hoạt động truyền thông nhằm xây dựng chuyên đề truyền thông có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ sở sử dụng biểu trưng (logo) nông thôn mới và OCOP; (2) Xây dựng chủ đề truyền thông phù hợp theo từng năm nhằm tuyên truyền sâu, rộng và hiệu quả. Mở rộng đối tượng truyền thông, thúc đẩy nhận thức và thông tin đến cán bộ cơ sở, cộng đồng, người dân, đặc biệt là người tiêu dùng, tổ chức thương mại, khách du lịch nhằm phát triển thị trường nông sản, sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế nông thôn bền vững ; (3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông. Xây dựng hệ thống và tăng cường các kênh truyền thông tương tác thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới về thông tin truyền thông như mạng xã hội, ứng dụng giải trí trên thiết bị thông minh, công nghệ thực tế ảo, ... nhằm nâng cao sự tương tác và tham gia của người dân; tạo các kênh truyền thông hai chiều, vừa đảm bảo mục tiêu tuyên truyền của cơ quan quản lý nhà nước vừa tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về quá trình thực hiện Chương trình XDNTM và Chương trình OCOP; (4) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan truyền thông để đa dạng hóa các hình thức truyền thông thông qua hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể để thực hiện chương trình thường xuyên và liên tục, theo hướng tiếp cận đa chiều và tập trung vào các nội dung trọng tâm theo chủ đề, không dàn trải; (5) Thường xuyên nâng cấp, cập nhật các nội dung thông tin về Chương trình XDNTM và Chương trình OCOP trên Cổng thông tin điện tử của Chương trình; (6) Nâng cao năng lực cán bộ các cấp về công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới; (7) Xây dựng và thực hiện các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội hội (như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh,…), các tổ chức quốc tế, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương nhằm phối hợp hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về Chương trình XDNTM và  Chương trình OCOP trên cả nước; (8) Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng: Kịp thời phát hiện và đề xuất khen thưởng cho những gương điển hình tiến tiến trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu (các nhà phát minh sáng chế “nông dân” phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, các doanh nghiệp, doanh nhân, các văn nghệ sỹ, các cá nhân tiêu biểu…) có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước.

Để tổ chức thực hiện Chương trình Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cụ thể đến các đơn vị trực thuộc Bộ trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Chương trình.

Đồng thời đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình XDNTM và các chương trình chuyên đề, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề để tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời phản ánh các kết quả, các mô hình, cách làm hay cũng như những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để Trung ương xem xét có chỉ đạo hoặc giải pháp giải quyết phù hợp; phối hợp tổ chức cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Cùng với đó, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương và các tổ chức, cơ quan liên quan phối hợp triển khai các mục tiêu, nội dung và giải pháp thực hiện Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị giao đơn vị chức năng (Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh) là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Chương trình truyền thông cho giai đoạn 2021-2025, kế hoạch truyền thông hàng năm; tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Chương trình XDNTM và các chương trình chuyên đề khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt ở tất cả các cấp (tỉnh, huyện, xã) và tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết Chương trình truyền thông theo định kỳ./.

Trần Gia Lam/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục