Thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 27/3/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về Lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Với mục tiêu nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch của các dự án đầu tư. Đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện. Thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội, tỉnh Tuyên quang đã lựa chọn huyện Sơn Dương và huyện Na Hang thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2024, nhu cầu điều chỉnh nguồn vốn, nội dung thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023 được chuyển chi sang theo Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội của huyện Na Hang là 27.247,322 triệu đồng (nguồn vốn Chương trình MTQG  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 16.740,183 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững là 10.507,139 triệu đồng); huyện Sơn Dương là 1.910,715 triệu đồng (nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là 1.578,792 triệu đồng; nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 331,923 triệu đồng).                                           

Tuyến đường ĐH.09 Đông Lợi - Tam Đa - Hào Phú là một trong những công trình đang chờ nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện tiêu chí Giao thông của huyện Sơn Dương

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Hội đồng nhân dân cấp huyện được quyết định điều chỉnh phương án phân bổ vốn đầu tư công, kinh phí thường xuyên giữa các Chương trình MTQG trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao; cơ cấu nguồn vốn ngân sách nhà nước giữa chi đầu tư, chi thường xuyên của các dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ để tập trung vốn thực hiện các dự án thành phần khác thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Việc quyết toán ngân sách nhà nước hằng năm của huyện thực hiện cơ chế thí điểm được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư vốn hằng năm, dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được Hội đồng nhân dân huyện điều chỉnh theo quy định.

Việc phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG cho các huyện sẽ tăng tính đồng bộ, toàn diện, chủ động trong thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chung của huyện; tạo sự chủ động, kịp thời cho huyện trong quá trình thực hiện, đồng thời tăng hiệu quả trong việc sử dụng nguồn vốn, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của các Chương trình MTQG trên địa bàn huyện./.

 

La Thị Duyên/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục