Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang

I. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI 

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mưới tỉnh Tuyên Quang (gọi tắt là Chương trình).

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

3. Theo dõi, tổng hợp báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.

4. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh.

5. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh.

6. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo tỉnh và các báo cáo yêu cầu của Trưởng Ban chỉ đạo.

7. Tổ chức công tác thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

8. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và thôn, bản.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI