Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020

I. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH TUYÊN QUANG

1. Giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; 

2. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, phân bổ và quản lý nguồn lực, điều hành tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh;

3. Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm do địa phương quản lý trên địa bàn cho các chủ đầu tư dự án và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện;

4. Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành và hướng dẫn các cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh;

5. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh phương hướng, giải pháp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế phối hợp hoạt động giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai, tổ chức thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh;

6. Hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế chính sách về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết và tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu cấp trên về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TỈNH TUYÊN QUANG