Chiêu Yên xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, xã Chiêu Yên về đích nông thôn mới, hiện nay, xã đang nỗ lực huy động sự vào cuộc của nhân dân cùng chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Dân thụ hưởng ở Tân Thành

- Đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Tân Thành (Hàm Yên) đã phát huy tốt tinh thần người dân làm chủ thể trong thực hiện các tiêu chí. Với ...