Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-SVHTTDL ngày 26/5/2023 về việc thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, thuộc lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đảng uỷ và Đoàn cở sở Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham gia hoạt động 3 cùng, dọn dẹp vệ sinh, chung tay phòng chống rác thải nhựa cùng nhân dân xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tính đến hết năm 2022, huyện Sơn Dương đã có 13/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu mục tiêu đến năm 2025, huyện Sơn Dương sẽ có 100% số xã (30/30 xã) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đây là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Chính vì vậy, ngành văn hoá, thể thao và du lịch luôn chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, thể và và du lịch góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ thực hiện triển khai, phổ biến các văn bản hướng dẫn về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, cụ thể như:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Hướng dẫn của Bộ, ngành đối với việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hoá, thể thao và du lịch trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về điểm du lịch nông thôn gắn với công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các văn bản liên quan đến phát triển du lịch, dịch vụ du lịch nông thôn…

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt trú trọng tuyên truyền thông qua kênh truyền hình, báo chí của tỉnh; hệ thống truyền thanh địa phương và các cuộc họp thôn, tổ dân phố về nội dung Đề án, qua đó nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, kiến thức, hành động cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch; người dân, cộng đồng và khách du lịch về du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị và nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực để xây dựng và tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao tại các nhà văn hóa.

Kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ về các hoạt động Du lịch như: Phát triển điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Khai thác, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, xây dựng mô hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; phát triển các sản phẩm du lịch mới; Quảng bá, giới thiệu, kết nối và xúc tiến thị trường du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Theo ông Lê Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: trong 6 tháng đầu năm 2023, các khu, điểm du lịch đón 1.823.500 lượt khách du lịch đạt 73% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 2.085 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, tăng 68% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện quảng bá, đẩy mạnh duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tổ chức chuỗi các hoạt động để thu hút khách du lịch; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thành phố đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy du lịch trên địa bàn, để hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Về cơ sở vật chất văn hoá: kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ như hoàn thiện, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao các cấp và nâng cao chất lượng, quản lý hiệu quả hoạt động nhà văn hóa.

Bà Ma Thị Thao - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết: Thông qua việc thực hiện các cuộc vận động trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa như: Gia đình văn hóa, thôn, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, nếp sống văn hóa nơi công cộng…đã từng bước bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, hạn chế các hủ tục lạc hậu và việc tàng trữ, sử dụng sản phẩm văn hóa có nội dung xấu ra khỏi đời sống cộng đồng nông thôn. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định về chính trị, thực hiện nghiêm kỷ cương, pháp luật và quy ước thôn; phát huy dân chủ; củng cố tình làng, nghĩa xóm; kịp thời hòa giải những bất hòa, mâu thuẫn trong cộng đồng; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường và thực hiện nếp sống vệ sinh ngăn nắp trong mỗi gia đình. Đến giữa năm 2023, toàn tỉnh đã có 206.033/209.940 hộ đăng ký đạt gia đình văn hóa (đạt 98%); có 1729/1733 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký đạt đạt văn hóa (đạt 96%).

Để triển khai tốt các hoạt động trên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và người dân ở nông thôn về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời tham mưu lồng ghép và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các Chương trình, Đề án, Kế hoạch, dự án thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo Đề án đề ra. Xác định rõ nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, hiệu quả, bền vững để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025.

Lại Kiều Trang/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục