Mặt trận Tổ quốc với phong trào xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở địa phương.

Hội thi “Trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi” huyện Chiêm Hoá năm 2022 (Ảnh nguồn: Internet)

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Tuyên Quang Ông Đỗ Minh Tân cho biết: “Thông qua việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực từ “học tập” sang “làm theo”. Các chương trình phối hợp thực hiện với nhiều mô hình thiết thực.

Năm 2022 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia trên 149 nghìn ngày công lao động, đóng góp trên 63,9 tỷ đồng, hiến trên 127.000 m2 đất để xây dựng các công trình, tham gia xây dựng 226,62 km đường giao thông nông thôn; trồng 35,2 km đường hoa, cây xanh, cây cảnh tại khuôn viên cơ quan và các tuyến đường giao thông tại nông thôn; Nhân dân đã đóng góp xây dựng 1.444 cột điện “Thắp sáng đường quê” với số tiền 1,01 tỷ đồng.

Tập trung tổ chức triển khai Đề án xoá nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-MTTQ-BTT ngày 29/3/2022 về thực hiện Đề án xoá nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Đến hết tháng 11/2022, toàn tỉnh đã thực hiện làm mới và sửa chữa nhà cho 2.464 hộ ( làm mới 2.242, sửa chữa 222 hộ), với tổng kinh phí 250.356 triệu đồng.

Duy trì và thực hiện có hiệu quả Dự án phát triển chăn nuôi bò sinh sản, tạo sinh kế cho hộ nghèo. Đến hết tháng 11/2022 Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được gần 3,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ 37 hộ sản xuất kinh doanh, 109 hộ khám chữa bệnh cho 102 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 635 triệu đồng. Đồng thời Mặt trận Tổ quốc cũng tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chính sách bảo hiểm xã hội với trên 560 lượt người tham dự. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phối hợp tuyên truyền 5.268 buổi với trên 412.0000 lượt người tham dự về công tác phòng chống tội phạm, mua bán người cho các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí Môi trường năm 2022 đã vận động nhân dân đóng góp mua 422 thùng rác đặt tại khu dân cư, thu gom xử lý trên 495,5 tấn rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây mới 1.518 bể xử lý rác thải hộ gia đình, thành lập mới 429 mô hình tự quản về thu gom, xử lý rác thải. Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 2.109 mô hình tự quản về thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được MTTQ các cấp phối hợp triển khai như: Ngày hội đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập, cây xanh; mô hình “Vườn hoa trên không”, “Vườn hoa kiểu mẫu bằng gạch sinh thái”. Ngoài ra Uỷ ban MTTQ tỉnh còn phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên trang, 04 chuyên mục Đại đoàn kết; biên tập, đăng tải hơn 1.500 tin bài trên Website của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Những kết quả đạt được đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực trong cộng đồng dân cư. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân ngày càng tốt hơn; dân chủ cơ sở được mở rộng, bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc từng ngày. Từ đó tạo sự đồng thuận trong xã hội ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương, cơ sở. Đồng thời, kết quả trên đã khẳng định vị trí, vai trò của UBMT cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, các đoàn thể, sự nỗ lực của UBMT các cấp trong tỉnh”.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, mặt trận các cấp tỉnh Tuyên Quang đã khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng NTM tại địa phương. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để thực hiện cuộc vận động này, tại khu vực nông thôn, trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, UBMT các cấp căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động Nhân dân tham gia thực hiện. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, vận động Nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động để góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể để phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân tại mỗi địa phương trong việc chung sức xây dựng NTM… MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp xác định các yêu cầu cụ thể ở mỗi địa phương để tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu của cuộc vận động”, ông Đỗ Minh Tân thông tin thêm.

Lê Thiệu Tân/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục