Đội Bình xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2022, xã Đội Bình đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực, nhất là sự chung sức đồng lòng của nhân dân.