Đồng lòng ở Khuôn Thống

- Thôn Khuôn Thống, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) là 1 trong 22 thôn đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này là sự chung sức, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới của người dân.

Hàm Yên xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Do đó, thời gian qua, huyện Hàm Yên đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã ...