Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Dương

Nhiệm vụ duy trì nâng cao tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 được xác định là một trong 05 nhiệm vụ chủ yếu của Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023.

Có thể nói nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân được các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Dương quan tâm, chú trọng thực hiện. Xác định mục tiêu phát triển nông nghiệp nhanh, hiệu quả, bền vững, thực hiện hiệu quả việc tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, phân phối, tiêu thụ nông sản; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực trên địa bàn huyện. Nông thôn phát triển toàn diện về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; môi trường sống an toàn lành mạnh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” là vấn đề then chốt để làm thay đổi căn bản đời sống của người dân.

Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất sản phẩm có giá trị cao, đa dạng tập trung vào các sản phẩm chủ lực (chè; mía; rau, củ, quả; lạc; chăn nuôi, gia súc, gia cầm; gỗ rừng trồng; cây dược liệu, các loại cây nguyên liệu khác), sản phẩm đặc sản (gạo chất lượng cao, chè hữu cơ, cá đặc sản, dê núi, cây dược liệu) theo hướng hàng hóa và yêu cầu của thị trường, nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản của huyện; đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số; 100% các chủ thể có sản phẩm OCOP có ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến 2025, giá trị ngành sản xuất nông nghiệp đạt 4%/năm.

Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tập trung giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp đã được thành lập (Cụm công nghiệp Sơn Nam- Ninh Lai) và đầu tư thành lập cụm công nghiệp Sơn Nam, cụm công nghiệp Tam Đa, cụm công nghiệp Phúc Ứng 2 sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt để mời gọi, thu hút các công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp xóa đói, giảm nghèo… Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 50 triệu đồng/người/năm. Khai thác tiềm năng, phát triển du lịch, phát huy giá trị khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào; đẩy mạnh dịch vụ thương mại theo hướng đa dạng, có chất lượng.

Song song với việc chú trọng phát triển sản xuất, nhiệm vụ về tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân ở nông thôn cũng được xác định rõ trong Đề án, như: Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại 06 xã. Lập quy hoạch, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, phát triển khu vực trung tâm xã Sơn Nam trở thành đô thị loại V; Bê tông hóa, cứng hóa 1,81 km đường trục xã; 11,59 km đường giao thông trục thôn; 9,335 km đường giao thông ngõ xóm; 13,423 km đường giao thông nội đồng. Chỉnh trang khu trung tâm các xã theo hướng đô thị; Đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp 22 công trình thủy lợi; kiên cố hoá 6,65 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Xây dựng, tu sửa, nâng cấp 12 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung  đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân...

Nhân dân xã Cấp Tiến tổ chức đắp lề đường giao thông nông thôn

Cùng với đó, việc duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng giáo dục mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc địa phương; củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em; tổ chức tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên địa bàn. Xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn cho 05 xã Vĩnh Lợi, Tú Thịnh, Trường Sinh, Thiện Kế, Đại Phú để tăng thu nhập, giúp giảm nghèo bền vững đảm bảo tỷ lệ nghèo đa chiều dưới 13% gắn với việc thực hiện nhiệm vụ về nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội - môi trường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh.

Để hoàn thành mục tiêu duy trì nâng cao tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Đề án đã đưa ra một số giải pháp thực hiện như: giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; giải pháp về công tác tuyên truyền, vận động; giải pháp về tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giải pháp về hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí huyện nông thôn mới; giải pháp về chính sách ưu tiên; công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát.

Việc thực hiện Đề án với nhiệm vụ, kế hoạch, lộ trình hợp lý, thực hiện các tiêu chí một cách vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện Sơn Dương, gắn chặt với thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập, tập trung vào các sản phẩm chủ lực; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình kinh tế - xã hội khác. Cùng với đó là sự quan tâm của Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành và sự chung tay, góp sức của người dân, tin tưởng và hy vọng việc nâng chất các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Sơn Dương sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu mà Đề án đã đề ra./.

Hoàng Thanh Thuý/Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

Tin cùng chuyên mục