Sơn Dương những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới

Những kết quả đạt trong thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2022 là tiền đề quan trọng để huyện Sơn Dương thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023.

Khau Tinh xây dựng nông thôn mới

Na Hang là huyện nghèo theo quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, không những vậy xã Khau Tinh, huyện Na Hang lại là xã ...