Chuyển đổi số, xây dựng nông nghiệp thông minh đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới

Trong các giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp… và các Doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) tác có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc liên kết các hộ dân đầu tư sản xuất áp dụng khoa học công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao.