Thành Long xây dựng nông thôn mới

Thành Long là xã đặc biệt khó khăn của huyện Hàm Yên, xã có trên 85% đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nhưng với nền tảng là người dân, nòng cốt cũng là người dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thành Long đã đang đi đúng hướng, vượt qua nhiều thách thức và tạo bước đột phá về diện mạo nông thôn ở địa phương này.

Bạch Xa về đích nông thôn mới

Theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, xã Bạch ...

Quyết tâm không nợ tiêu chí

- Theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh hầu hết các xã nằm trong lộ trình về đích ...

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần củng ...