Đánh giá, công nhận đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

Theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 22/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025 và Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Tuyên Quang; trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Tuyên Quang có 02 xã thuộc diện phải sắp xếp là nhập xã Hồng Lạc và xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương để thành lập một xã mới thuộc huyện Sơn Dương. Hiện nay, Sở Nội vụ đang dự thảo Đề án sắp xếp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành trong thời gian tới.

Yên Thuận xây dựng nông thôn mới

Yên Thuận là xã xa nhất của huyện Hàm Yên, thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân, Yên Thuận đã thay ...