Nâng cao thu nhập cho người dân thông qua phát triển mô hình kinh tế trang trại

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua, các mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các huyện, thành phố.