Tuyên Quang nhân rộng nhiều mô hình sản xuất hữu cơ, sản xuất an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới

Hơn lúc nào hết, hiện nay sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp an toàn đang là hướng đi tất yếu trong phát triển nông nghiệp đảm bảo bền vững; đó cũng chính là bảo chứng để sản phẩm nông nghiệp của tỉnh có thể tiếp cận được những thị trường tiềm năng nhất là thị trường ngoài tỉnh, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn tại các địa phương.

Hàm Yên: Đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”; thời gian qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên đã phát ...