Chiêm Hoá đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn liền với phát triển nông nghiệp hàng hoá theo chuỗi giá trị

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023, huyện Chiêm Hóa đang đẩy nhanh tiến độ, chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng NTM; tập trung tăng cường nhiều nguồn lực phát triển nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hoá theo chuỗi giá trị.

Ông Đường vận động làm đường

- Ở Hội Tân, xã Ninh Lai (Sơn Dương), nhiều người vẫn thường gọi ông Mai Tiến Đường bằng cái tên trìu mến: Ông nông thôn mới! Là bởi, ông Đường đã có ...