Thay đổi diện mạo giao thông nông thôn

Sau hơn 10 năm Tuyên Quang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư tương đối đồng bộ, ...

Đồng lòng làm đường giao thông nông thôn

- Được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí, người dân thôn Cây Chanh và Quang Sơn, xã Chiêu Yên (Yên Sơn) đã đồng thuận hiến đất, góp ...

Phát huy vai trò kinh tế tập thể

- Kinh tế tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển. Kinh tế tập thể nếu phát ...