Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và giá trị sản phẩm hàng hóa, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, giúp nông dân vươn lên làm giàu. Đặc biệt, cũng chính nhờ phát triển mô hình kinh tế trang trại đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho nông dân, từng bước thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí về Kinh tế và Tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.