Hiệu quả vốn nông thôn mới ở Lưỡng Vượng

TQĐT - Năm 2016, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, thành phố Tuyên Quang đã có quyết định hỗ trợ xã Lưỡng Vượng 400 triệu đồng, qua đó giúp người dân phát triển trồng trọt và chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.