Yên Sơn đoàn kết xây dựng nhà văn hóa thôn, bản

Từ năm 2012 đến nay, huyện Yên Sơn đã triển khai xây dựng mới, nâng cấp nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân chơi thể thao tại 20 xã trong lộ trình hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020. Chương trình tạo được sức lan tỏa rộng lớn, phát huy nội lực và tinh thần vượt khó của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

Tân An xây dựng kênh mương nội đồng

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, xã Tân An (Chiêm Hóa) đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiên cố ...