Khắc phục khó khăn trong sản xuất lúa mùa 2017

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, vụ mùa 2017 toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 25.167 ha, trong đó có 11.800 ha lúa lai. Đến ngày 5-7 kết thúc thời vụ gieo cấy trà lúa mùa chính vụ, toàn tỉnh đã cấy được 20.229 ha, bằng 80,3% kế hoạch, trong đó có 8.453 ha lúa lai. Các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa và Na Hang đã cơ bản hoàn thành và kết thúc gieo cấy bảo đảm đúng khung thời vụ.

Tân An xây dựng kênh mương nội đồng

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, xã Tân An (Chiêm Hóa) đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc kiên cố ...