1. Báo cáo tóm tắt Kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
2. Báo cáo số 13/BC-VPĐP ngày 1/2/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa  
3. Báo cáo số 14/BC-VPĐP ngày 1/2/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên   
4. Báo cáo số 11/BC-VPĐP ngày 28/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương  
5. Báo cáo số 09/BC-VPĐP ngày 28/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình   
6. Báo cáo số 10/BC-VPĐP ngày 28/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Đại Phú, huyện Sơn Dương  
7. Báo cáo số 08/BC-VPĐP ngày 17/1/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới năm 2017 đối với xã Trung Môn, huyện Yên Sơn  
8. Báo cáo số 1794/BC-SNN ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2017, kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh