1. Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đối với xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  
2. Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch vốn hỗ trợ xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020  
3. Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 6/5/2020 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
4. Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 06/05/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
5. Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/03/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt kế hoạch vốn tại 10 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
6. Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
7. Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
8. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
9. Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
10. Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
11. Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc công nhận xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
12. Quyết định V/v Ban hành Tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020
13. Quyết định số 03/QĐ-UBND ngàu 07/01/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2019-2020
14. Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu vốn xã Kim Quan, huyện Yên Sơn hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
15. Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công nhận xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018