1. Công văn 394/BNN-VPĐP ngày 19/1/2021 V/v tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
2. Hướng dẫn số 748/HD-BTĐKT ngày 24/4/2019 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổng kết Phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020
3. Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
4. Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/1/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
5. Văn bản số 8238/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
6. Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất- Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
7. Văn bản số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 691/QĐ-TTg
8. Văn bản số 3217/TCMT-QLCT ngày 25/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
9. Văn bản số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
10. Văn bản số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
11. Văn bản số 6214/BNN-VPĐP ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
12. Văn bản số 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2018 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
13. Văn bản số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 9/5/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp  
14. Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 8/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
15. Văn bản số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020