16. Văn bản số 8238/BNN-VPĐP ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nội dung thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới
17. Quyết định số 4142/QĐ-BNN-KTHT ngày 23/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu “Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc tiêu chí Sản xuất- Thu nhập - Hộ nghèo trong Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
18. Văn bản số 6048/BYT-KH-TC ngày 10/10/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Y tế trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Quyết định số 691/QĐ-TTg
19. Văn bản số 3217/TCMT-QLCT ngày 25/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định 691/QĐ-TTg
20. Văn bản số 5770/BKHĐT-KTNN ngày 20/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
21. Văn bản số 3401/LĐTBXH-VPQGGN ngày 17/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định số 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
22. Văn bản số 6214/BNN-VPĐP ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sử dụng mẫu biểu trưng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
23. Văn bản số 3224/BVHTTDL-VHCS ngày 23/7/2018 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
24. Văn bản số 279/VPĐP-TTHTQT ngày 9/5/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc hưởng ứng cuộc thi Báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp  
25. Văn bản số 1345/BNN-VPĐP ngày 8/2/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
26. Văn bản số 93/BNN-VPĐP ngày 05/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
27. Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018
28. Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020  
29. Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
30. Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020