1. Hồ sơ về việc thẩm định, xét, công nhận xã Tràng Đà, Lưỡng Vượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, năm 2021     
2. Hướng dẫn đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực Văn hóa- du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2020
3. Công văn số: 37 /SNN-PTNT ngày 13/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (xã Thái Bình)
4. Công văn số 2033/SNN-PTNT ngày 31/12/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNR V/v thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
5. Thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu vườn mẫu nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới đến năm 2020
6. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thôn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đến năm 2020
7. V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
8. Thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý, phụ trách theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
9. Văn bản số 106-CCTL-QLCTTL&NSNT ngày 24/6/2019 của Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí thủy lợi nâng cao trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020
10. Văn bản số 370/SNV-XDCQ&CTTN ngày 10/6/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 11.1, 11.2 thuộc tiêu chí “Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội”
11. Văn bản số 752/SXD-QLN ngày 03/6/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2018-2020
12. Văn bản số 330/SNV-XDCQ&CTTN ngày 30/5/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 18.2, 18.3 thuộc tiêu chí “Hành chính công” xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020
13. Văn bản số 615/SLĐTBXH-BTXH ngày 28/5/2019 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo trong bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
14. Văn bản số 589/SLĐTBXH-BTXH ngày 22/5/2019 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao lĩnh vực Lao động -Thương binh và Xã hội giai đoạn 2018-2020
15. Văn bản số 635/SYT-KH ngày 08/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí 9.3 - Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020