1. Hồ sơ bổ sung xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của xã Thái Long, xã Kim Phú, Thành phố Tuyên Quang (7)
2. Hồ sơ bổ sung xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của xã Hồng Thái, huyện Na Hang (6)
3. Hồ sơ bổ sung xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 của xã Hồng Lạc, Ninh Lai, huyện Sơn Dương (5)
4. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (4)  
5. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (1)    
6. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (2)    
7. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 của huyện Sơn Dương (3)    
8. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Chiêu Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
9. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Xuân Vân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
10. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
11. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Khâu Tinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
12. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Thái Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
13. Hồ sơ đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã Kim Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023
14. Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 6/9/2023 của UBND huyện Chiêm Hoá về việc đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2022    
15. Tờ trình số 325/TTr-UBND ngày 08/8/2023 của UBND huyện Sơn Dương về việc Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Thượng Ấm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022