16. Văn bản số 306/SGDĐT-KHTC ngày 06/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí giáo dục xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu
17. Văn bản số 234/TTN-HC ngày 03/5/2019 của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020
18. Văn bản số 157/STTTT-KHTC ngày 20/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
19. Văn bản số 154/SGDĐT-KHTC ngày 13/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020
20. Công văn số 242/SYTKH ngày 01/03/2019 của Sở Y tế V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 14- Bộ tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
21. Văn bản số 1369/SNN-PTNT ngày 29/8/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia ý kiến vào Đề án thí điểm xây dựng xã Thái Bình theo định hướng xã nông thôn mới kiểu mẫu  
22. Văn bản số 468/SNN-PTNT ngày 9/4/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (bổ sung)  
23. Văn bản số 126/SLĐTBXH-BTXH ngày 25/01/2018 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
24. Văn bản số 1261/HD-TNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Hướng dẫn thực hiện, đánh giá một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
25. Văn bản số 3124/HD-BCH ngày 26/9/2017 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 19.1về xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới
26. Văn bản số 765/STP-PBGDPL ngày 01/9/2017 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí thành phần 18.5 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
27. Văn bản số 1708/HD-SNN ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang về việc Hướng dẫn(tạm thời) thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh Tuyên Quang năm 2017
28. Văn bản số 952/SGTVT-PCAT ngày 28/7/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Giao thông xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020
29. Văn bản số 298/CV-CTK ngày 26/7/2017 của Cục Thống kê tỉnh về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30. Văn bản số 933/SYT-KH ngày 25/7/2017 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí 15 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020