1. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 09/6/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025  
2. Quyết định số 01/QĐ-TCTXDNTM ngày 26/5/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của tổ công tác CT MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
3. V/v triển khai công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã (Tràng Đà, Lưỡng Vượng), thành phố Tuyên Quang  
4. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 11/9/2021 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 Về việc phân công các thành viên BCĐ các Chương trình mục tiêu Quốc gia phụ trách các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
5. Văn bản số 690/BCĐ-VPĐP ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  
6. Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 03/4/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020