1. Kế hoạch số:36/KH- UBND ngày 01/03/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021   
2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
3. Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020
4. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020
5. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
7. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019
8. Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 6/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
9. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018
10. Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020
11. Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017
12. Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
13. Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020