1. Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2023   
2. Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
3. Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh về việc Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
4. Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 20/1/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2022
5. Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025  
6. Kế hoạch số:36/KH- UBND ngày 01/03/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021   
7. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 410-KH/TU ngày 20/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
8. Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2020
9. Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2010-2020
10. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
11. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 11/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ
12. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2019
13. Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 6/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020
14. Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2018
15. Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 10/8/2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2017-2020